Opíráme se o zkušené učitele

Září 19, 2023
Jan Štěpánek
„Dobří učitelé sledují, v jakém digitálním světě jejich žáci vyrůstají,“ říká vedoucí oddělení digitalizace ve vzdělávání NPI ČR Ondřej Neumajer. Jaké výzvy čekají učitele i žáky díky dechberoucímu rozvoji digitálních technologií?

Na úvod zdánlivě snadná otázka, ale možná ta nejtěžší. Co si mám představit pod pojmem digitalizace ve vzdělávání? Co to všechno obnáší? 

Digitalizace ve vzdělávání, to je komplexní proces využívání digitálních technologií a informačních systémů ke zlepšení vzdělávání. Je to široká škála aktivit od vybavení škol až po rozvoj digitálních kompetencí učitelů a žáků. A protože technologie nejsou jen nějakým doplňkem výuky, ale zásadním způsobem zasahují do pedagogického procesu, digitalizace ve vzdělávání obnáší také změnu pedagogických metod a přístupů. 

Jaká je role učitelů při rozvíjení digitálních kompetencí žáků? 

Role učitelů v digitálním vzdělávání je klíčová. Mají zásadní úlohu při rozvíjení digitálních kompetencí žáků a vedení je ke kritickému, ale i k odpovědnému využívání digitálních technologií. Výzkumy totiž ukazují, že hodně záleží na zázemí, které děti ve svých rodinách mají. Tam, kde je málo podnětné a málo podporující, je to často pouze škola, kdo může v této oblasti dětem pomoci. Jak se postupně rozvírají sociální nůžky ve společnosti, roste význam dobrých učitelů. A netýká se to samozřejmě jen digitálních kompetencí. 

Změny ve školství reflektují celospolečenské změny, mění se i role učitele. I díky digitálním technologiím učitel přestává být tím, kdo všechno ví, protože žáci si mohou cokoliv najít a často jsou v užívání digitálních technologiích napřed nebo jsou k nim otevřenější. Jak moc velký je to nápor na učitele a jak jim pomoci se v této nové roli zorientovat? 

Žáci rozhodně nejsou úrovní digitálních kompetencí před učiteli. Digitální kompetence jsou totiž úzce spojeny s životní zkušeností, kritickým myšlením, všeobecným přehledem a spoustou dalších vědomostí, ve kterých jsou dospělí lidé samozřejmě zralejší a zkušenější.

Ondřej Neumajer (c) Pavlína Baudyšová

Ondřej Neumajer vystudoval Technickou univerzitu v Liberci a UK Praha. Pracoval jako učitel, zástupce ředitele na velké pražské škole, na Ministerstvu školství mládeže a tělovýchovy. Jako náměstek ředitele pracoval ve Výzkumném ústavu pedagogickém, byl pověřen řízením stejnojmenné divize v Národním ústavu pro vzdělávání. V NPI ČR působí jako člen vedení instituce a vedoucí Oddělení digitalizace ve vzdělávání. Je skaut a vedl skautský koedukovaný oddíl.
Více o mně

Děti a mladí lidé vynikají schopností se učit, nebojí se jít do neznáma, prozkoumávat, zkoušet, ověřovat. To jsou naopak dovednosti, ve kterých jsou dospělí a specificky čeští učitelé spíše konzervativní. Děti tedy mají v některých dílčích oblastech digitálního světa větší přehled a zkušenosti, ale výzkumy říkají, že zpravidla jen v těch, které se týkají jejich osobních zájmů a koníčků. Dobří učitelé ale sledují, v jakém digitálním světě jejich žáci vyrůstají, a ač se v něm nemusejí sami pohybovat jako ryby ve vodě, mohou si ho nechávat od svých žáků ukazovat a držet s nimi alespoň částečně krok. Takže důležitou dovedností dobrého učitele je zvídavost v tom, jak mladí lidé žijí a jak se chovají. Když budeme toto podporovat, nejen že zůstaneme sami duchem mladí, ale pomáháme tím i snižovat mezigenerační rozdíly. 

Jak hodnotíte připravenost škol na efektivní využití digitálních technologií ve výuce? 

Některé školy jsou na digitální transformaci lépe připraveny než jiné. Proto je pro NPI ČR důležité poskytnout podporu těm, kteří o to projeví zájem, a pak těm, kteří zaostávají. Pro obě skupiny škol využíváme zkušenosti spolupracujících učitelů a ředitelů z těch škol, které jsou napřed, jinak by to už dnes ani nešlo. Dlouhodobě se ukazuje, že klíčový je pedagogický lídršip ředitele, který určuje to, jak dobří učitelé na jeho škole učí, vzájemně spolupracují a jsou sladěni. Tam, kde je dobrý ředitel, se inovace v digitální oblasti zabydlují rychleji a častěji jsou i smysluplné. 


Co jsou ty největší obavy učitelů, co se digitalizace ve vzdělávání týče? 

Nový RVP, podle kterého již musí všechny ZŠ na prvním stupni učit od tohoto školního roku 2023/2024, přenáší rozvoj digitálních kompetencí do všech vzdělávacích oblastí čili to už není doména pouze informatiky. Mnozí učitelé se na to cítí nedostatečně připraveni, nemají pocit, že jsou jejich vlastní digitální kompetence dostatečně na výši. Některým školám chyběli kvalifikovaní učitelé informatiky již dříve, což se se zvýšením hodinové dotace pro její výuku samozřejmě ještě prohloubilo. 

Jakým způsobem může výuka digitálních kompetencí přispět k rozvoji kritického myšlení a k řešení problémů u žáků? 

Možná bych to obrátil. Významná část aktivit a problémů, které dneska řešíme, probíhá v digitálním světě. Online hledáme návody, rady, zkušenosti, koukáme se, jak stejný problém řeší ostatní, komunikujeme s nimi o tom, online vytváříme digitální díla od e-mailů, textů, plakátů po grafiku, hudbu či videa. Čili schopnost řešit problémy a používat při tom kritické myšlení je s potřebou umět to na počítači zařídit, nebo se na to alespoň připravit, neodlučně spojena.

Jak pomáháme školám s digitalizací?


V rámci projektu Národní plán obnovy 3.1 DIGI jsme poskytli podporu dohromady 79 % všech základních škol a gymnázií. Školy si mohou vybírat z nabídky konzultací a podpory, které zdarma připravujeme:

Konzultanti poskytující individuální konzultace k ŠVP

Konzultanti jsou často zkušení ředitelé škol, kteří mají zkušenosti s tvorbou školních vzdělávacích programů (ŠVP). Pomohou při zavádění změn ve školách v souvislosti se změnami v oblasti digitalizace, např. se zapracováním digitálních kompetencí do ŠVP. Poskytují konzultace školám přímo na míru.

IT guru

IT konzultanti zdarma pomohou při řešení financování a rozvoji digitálních technologií ve škole. Pomohou zástupcům škol, kteří potřebují odbornou pomoc při správě IT ve škole, řeší infrastrukturu, bezpečnost či finance na rozvoj IT nebo potřebují poradit se správou sítě. IT guru nabízí i vypracování auditu zabezpečení a stavu sítě školy.

KIM

Krajský ICT metodik odborně pomáhá s vhodným začleněním digitální techniky do výuky ve vzdělávacích oborech školy. Pomůže školám najít nejvhodnější vzdělávací zdroje, aplikace, platformy pro výuku, komunikaci, sdílení práce žáků a učitelů. Poradí, jak využít nově zakoupené technologie.