Publikace Desatero učitelům ukazuje směr

Únor 9, 2024
Libor Hruška
Pozitivní klima ve třídě, výuka srozumitelná pro všechny žáky a diferencovaná výuka. To jsou témata, s nimiž učitelům i asistentům pedagoga poradí materiál Desatero úspěšné práce s heterogenní třídou. Jeho spoluautorkou je vedoucí Oddělení společného vzdělávání NPI ČR Renata Votavová.
Renata Votavová (c) Jakub Yellen

Každé dítě je jiné. Učitel by to měl respektovat a snažit se v hodinách všechny „přistihnout při úspěchu“. V některých třídách to ale není zrovna snadný úkol…
Ano. Práce s heterogenitou je pro mnohé z učitelů stále profesní výzvou. Proto také NPI ČR toto téma v současné době považuje za jedno ze svých prioritních. S ohledem na společenský postoj k inkluzi je jasné, že heterogenita žáků ve třídách nadále narůstá, a schopnost učitele vést „pestré“ kolektivy je tedy potřebná jak při utváření vhodných podmínek pro realizaci výuky, tak pro zachování si vlastní psychické pohody a potřebného pedagogického sebevědomí.

Hovoříte i z vlastní zkušenosti?
Ano, učila jsem na základních i středních školách zřízených podle § 16 odst. 9 žáky s rozdílnými typy znevýhodnění. Pracovala jsem i s žáky ve škole při zdravotnickém zařízení nebo s dospělými ženami s hendikepem v kurzu pro doplnění základního vzdělání. Učím s krátkými přestávkami vlastně celý svůj profesní život. I malé kolektivy, se kterými jsem pracovala, jsou velmi různorodé co do typu znevýhodnění a jeho závažnosti, věkové skladby žáků či jejich motivace k učení.

V NPI ČR působíte jako vedoucí Oddělení společného vzdělávání. Jak váš tým učitele podporuje?
Pro přímou práci učitele ve škole připravujeme metodické materiály k aktuálním tématům, které následně propagujeme formou dalšího online i prezenčního vzdělávání. Kromě práce s heterogenním kolektivem se zaměřujeme i na popis specifik vzdělávání jednotlivých skupin žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Jsme připraveni poskytovat také individualizovanou podporu – zodpovídáme konkrétní dotazy učitelů, které na nás směřují. Učitelé vybraných skupin žáků – nadaných a žáků s odlišným mateřským jazykem – mají navíc cílenou podporu prostřednictvím regionálních koordinátorů v krajích. Naší cílovou skupinou jsou kromě učitelů také asistenti pedagoga, kteří mají specifické potřeby v oblasti vzdělávání. Všechny informace do škol zasíláme prostřednictvím měsíčního newsletteru a zveřejňujeme na webu www.zapojmevsechny.cz. V rámci koncepční práce se také podílíme na revizích rámcových vzdělávacích programů v tématu společného vzdělávání.

Heterogenní kolektiv

Další informace k tématu naleznete na webových stránkách Zapojme všechny.

Další vzdělávání

Chcete se o tématu dozvědět víc? Vyberte si ze vzdělávací nabídky NPI ČR.

Dali jste mimo jiné dohromady Desatero úspěšné práce s heterogenní třídou, můžete ho stručně představit?
Desatero popisuje osvědčené pedagogické postupy při práci s heterogenním kolektivem seskupené do deseti zásad. Jejich propojením vznikly tři moduly – týkají se pozitivního klimatu, výuky srozumitelné pro všechny žáky a diferencované výuky. Desatero doplňuje check-list, tedy záznamový arch provázející učitele každou zásadou až k jejímu naplnění. Popis zásad se spoustou praktických tipů je zveřejněný jako seriál na webu zapojmevsechny.cz a také jako elektronická publikace. K metodickým materiálům jsme připravili nový design vzdělávání.

Kdo se na tvorbě Desatera podílel, vznikalo i ve spolupráci s učiteli v terénu?
Bez spolupráce se školami by vznik Desatera nebyl možný. Důležitou součástí produktu jsou totiž videoreportáže ze škol, které jednotlivé zásady Desatera ilustrují.

Jak jste vybírali školy, kde se natáčelo? Čím jsou výjimečné?
Výběr škol vycházel z osobních zkušeností kolegů z Oddělení společného vzdělávání. Hledali jsme školy, které jsou inspirující, ale dosud nebyly považovány za lídry tématu práce s heterogenním kolektivem. Oslovili jsme školy s různou kapacitou a skladbou žáků, z rozdílného prostředí, ale vždy s aktivními řediteli i učiteli.

Máte na Desatero zpětnou vazbu ze škol? Využívají ho hlavně začínající učitelé, nebo si v něm něco najde i zkušený pedagog?
Zpětnou vazbu od učitelů zatím máme především jako reakce na obsah on-line i prezenčního vzdělávání k tématu Práce s heterogenním kolektivem, kterým v roce 2023 prošlo přes tři tisíce účastníků. Tyto reakce jsou pozitivní, ale počítejme s tím, že těchto webinářů a seminářů se účastní především aktivní učitelé, kteří mají o téma zájem a ve svých třídách práci s heterogenním kolektivem již řeší.

Používají ho i asistenti pedagoga?
To je naším cílem. Asistent pedagoga je důležitým aktérem procesu učení v heterogenním kolektivu. Je to patrné i v popisu jednotlivých zásad Desatera. Především v modulu, který nastavuje výuku srozumitelnou pro všechny žáky, je asistent pedagoga nejčastěji tou osobou, která zajišťuje podporu žáků při zadávání, řešení i dokončení aktivit.

Jaké máte další plány?
Plánujeme rozvoj Desatera především v rovině dostupnosti a využitelnosti pro školy. Začali jsme pracovat na vývoji webové aplikace check-listu, který umožní uživatelům samostatnou řízenou práci s tímto nástrojem. V check- -listu vnímáme velký potenciál právě pro možnost vlastního nastavení obsahu i tempa seberozvoje uživatele. Rozšíření plánujeme i v tom, zaměřit se v dalším období více na podporu znevýhodněných žáků s jejich specifiky vzdělávání.

Lze Desatero použít i v mateřské škole?
V současné době začínáme přemýšlet nad využitím prvního modulu Desatera pro mateřské školy. Jedná se o modul, který směřuje k rozvoji pozitivního klimatu. V předškolním vzdělávání je pojem heterogenní třídy zaveden spíše pro děti různého věku, ale my v návaznosti na Desatero budeme učitelům předávat informace o práci v kolektivu složeném především z dětí lišících se svými potřebami a možnostmi. Stejně jako v základním vzdělávání budeme popisovat využitelné rituály, práci s prostorem třídy a budeme se věnovat podpoře pozitivního chování.

Někdo může namítnout, že jsou navrhované postupy časově náročné na přípravu. Co vy na to? Zavedení nových pedagogických postupů je spojeno vždy s větším úsilím při jejich první realizaci. Učitelé potvrdí, že opakování postupů již tolik náročné na přípravu není. Zavádění změn při práci s heterogenním kolektivem navíc vždy vychází z rozhodnutí učitele. Učitel sám s ohledem na potřeby své i svých žáků určí, co potřebuje ve třídě nastavit jinak. Může se nechat inspirovat řešením v Desateru i si naplánovat s pomocí check-listu reálný postup. Ideální je, když své plány a jejich naplnění může sdílet s kolegou, s asistentem pedagoga nebo s uvádějícím učitelem.

Renata Votavová

Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze. Působila například jako ergoterapeut při dětském rehabilitačním oddělení nemocnice s poliklinikou, jako učitelka, výchovná poradkyně ve školách zřízených podle § 16 odst. 9, jako speciální pedagožka speciálně pedagogického centra. Je vedoucí Oddělení společného vzdělávání NPI ČR.