Pečujeme o nadané žáky i o jejich učitele

Únor 8, 2024
Libor Hruška
Zdeňka Chocholoušková působí v NPI ČR jako garantka podpory nadání. Co škola získá, když se jí podaří nadané žáky identifikovat a pracovat s nimi?
Zdeňka Chocholoušková (c) Jakub Yellen

Proč je pro nás všechny důležité nadané žáky podporovat?
Nadaní žáci budou posouvat celou společnost, inovovat, tvořit a také nás všechny podporovat. Právě mezi nimi může vyrůstat nadaný vědec, lídr.

Co nadaní potřebují?
Bezesporu si zaslouží naši podporu stejně jako všechny ostatní skupiny žáků, se kterými sdílejí vzdělávání v rámci heterogenních školních kolektivů. Také pro nadané je důležité bezpečné klima a motivace pro rozvoj potenciálu.

Jak často se stává, že je ve škole prostě přehlédneme a jejich potenciál zůstane nevyužit? Mění se to k lepšímu?
Mění, ale ta změna by mohla probíhat i rychleji. Více a více škol se hlásí ke skutečné podpoře nadání, vedení škol i pedagogové promýšlejí, jak nastavit školu tak, aby i nadaným zde bylo dobře a nemuseli se za své nadání stydět nebo ho skrývat... Jejich potenciál by naše společnost jistě ráda využila, ale co nabízíme samotným nadaným? Rádi tvoří, pokud vnímají smysluplnost zadání, dokáží nadšeně, komplexně a s řadou přesahů řešit složité úkoly, ovšem pokud jim je i ve škole nabízíme.

Kolik nadaných tedy ve školách máme?
Výkaznictví nadaných je propisováno ze školních matrik přímo na MŠMT a zodpovědně komunikováno. Záleží tedy opravdu na škole, zda nadané a mimořádně nadané žáky vykáže. Školy, které nadané žáky vykazují, je alespoň identifikují. Ale co ostatní školy?

Je ve třídě obtížnější rozpoznat nadané děti než například děti se speciálními vzdělávacími potřebami?
Určitě ne, jen s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami se už od roku 2016 náležitě pracuje, vnímáme jejich odlišnosti a potřeby a plyne za nimi velká podpora, včetně té finanční. Ve stejné vyhlášce je zakotvena i práce s nadanými žáky. Ale pro řadu učitelů je to stále práce navíc. Ne priorita, a už vůbec ne každodenní povinnost. Učitelé jsou zahrnováni řadou aktuálních témat, která je nutné řešit, jako byl covid, válka na Ukrajině… Nadaní žáci ze tříd neutečou, jsou tam, možná proto mají někteří učitelé pocit, že je na jejich podporu dost času. A skutečně lidí s všesměrným nadáním je hrstka, často nadaní vynikají v jednom úzkém oboru a v ostatních podávají průměrné výkony. Stává se, že obsah vzdělávání ve škole je nezaujme ani v předmětu, kde vykazují nadání, a pak ani zde nemusí excelovat.

Komplikuje to i častá takzvaná dvojí výjimečnost?
Někdy možná spíše pomáhá. Žáci s dvojí výjimečností obvykle přicházejí do pedagogicko-psychologické poradny, protože mají vzdělávací problémy, a při jejich vyšetření se zjistí, že jsou i nadaní. Ti čistě nadaní často čekají na diagnostiku v poradnách delší čas.

Nadaní žáci

Další informace k tématu naleznete na webových stránkách Zapojme všechny.

Další vzdělávání

Chcete se o tématu dozvědět víc? Vyberte si ze vzdělávací nabídky NPI ČR.

Jak může školám, které se na toto téma chtějí zaměřit, pomoci NPI ČR?
Národní pedagogický institut ČR má v každém kraji krajského koordinátora podpory nadání, který je připraven pomoci škole nastavit systém podpory, analyzovat společně s vedením školy a akčním jádrem aktuální stav podpory nadání. Na základě této analýzy se se školou domluví, jakým směrem bude podpora ve škole zaměřená, které oblasti je třeba řešit například dalším vzděláváním pedagogických pracovníků, které NPI ČR realizuje. V každém kraji nastavujeme každý rok systém podpory nadání v pěti školách, které o to projeví zájem. Koordinátor se školou většinou pracuje i nadále. Nastavení podpory je dlouhodobý proces.

A pokud se o toto téma začnou zajímat jednotliví učitelé?
Vítáme každého, kdo chce podporovat nadání a pečovat o nadané. Na našich stránkách zapojmevsechny.cz je spousta volně dostupných metodických materiálů – teď například nová publikace Pozor schod! aneb co s nadaným žákem –, videohospitací, webinářů a podcastů. A samozřejmě nikdo na to není sám. Již zmiňovaní krajští koordinátoři podpory nadání pořádají kulaté stoly, nabízejí vzdělávací programy, konzultace. Jednou ročně pořádáme celostátní setkání všech, kteří se o nadání zajímají. Spolupracujeme s Mensou, která rovněž pořádá celostátní konferenci, letos proběhne v březnu. Organizujeme řadu dalších aktivit, stačí nás kontaktovat. Veškeré kontakty zájemce najde na webu.

Kdo by měl být pro NPI ČR hlavní spojkou ve škole? Ředitel, třídní učitel, učitelé jednotlivých předmětů, školní poradenské pracoviště nebo například vychovatelé?
Kdokoliv, jen samozřejmě bez podpory vedení nelze na škole systém podpory nadání nastavit. Pokud se škola o podporu nadání již zajímá, má většinou školního koordinátora podpory nadání a potom tou spojkou bývá on, ale samozřejmě to může být i nadšený učitel, ředitelka nebo ředitel školy, pracovník školního poradenského pracoviště. NPI ČR prostřednictvím krajských koordinátorů podpory nadání aktualizuje a rozšiřuje krajské sítě podpory nadání, které jsou otevřeny všem a propojují aktéry podporující nadání.

Co získá učitel, když se mu podaří nadaného žáka identifikovat a začne s ním pracovat?
Získám pocit z dobře vykonané práce, pedagogické mistrovství, respekt kolegů, žáků i rodičů, také mnoho zajímavých poznatků, spoustu inspirace a zkušeností, které lze předávat dál. Například formou stáží v oblasti podpory nadání, které také NPI ČR školám nabízí. Ve výuce získám partnera, samostatného, tvůrčího kolegu – nadaného žáka, který mnohé domyslí a vysvětlí spolužákům do ohromujících detailů a způsobem, který je hoden obdivu a prostoru pro realizaci. A to nejen ve škole, ale třeba i na exkurzi v terénu.

Zdeňka Chocholoušková

Působí jako garantka podpory nadání v Národním pedagogickém institutu ČR. Věnuje se zejména práci se školami a pedagogickými pracovníky v systému podpory nadání a propojení s aktéry v krajích i na mezinárodní úrovni. Dlouhodobě se zabývá vzděláváním učitelů jak v pregraduální přípravě, tak v celoživotním vzdělávání. Zaměřuje se na botaniku, didaktiku biologie, terénní výuku a využívání aktivizačních metod ve výuce.