ZAPOJME VŠECHNY. Tipy ze všech stran

Únor 21, 2024
Redakce
Svět českého vzdělávání je povzbudivě činorodý, živý a kreativní. Existuje celá řada projektů a aktivit, které pomáhají na lokální i celostátní úrovni. Oslovili jsme odborníky a kolegy, kteří se spolu s námi podílejí na kampani Měníme osnovy, aby nám dali tipy na projekty, které přispívají k tomu, aby každý žák mohl ve škole zažít úspěch.

Tady jsou jejich favorité:

Nadace Sirius

Nadace Sirius se zaměřuje na pomoc znevýhodněným dětem a jejich rodinám. Usiluje o systematická řešení problémů v oblastech prevence ohrožení dítěte, náhradní rodinné péče a podpory zdravotně znevýhodněných dětí. V oblasti prevence se zaměřuje na problematiku násilí na dětech, prevenci technologických závislostí a digitálního wellbeingu a podporu sociální a preventivní práce ve školách. V rámci nadace také běží projekt Patron dětí, který je zaměřen na přímou pomoc dětem formou adresných veřejných sbírek. Žádost o dar dítěti nemusí iniciovat pouze rodiče, ale také pracovníci škol a další lidé z okolí dítěte, kteří mu chtějí pomoci.

Více na www.nadacesirius.cz

SOFA

Society for All je organizace, která dříve působila pod názvem ČOSIV a už od roku 2011 se zasazuje o to, aby se děti ve škole cítily dobře a bezpečně. Bez toho se znalosti i dovednosti předávají těžko, ať máte sebelepší RVP. SOFA má široký záběr od přímé pomoci v terénu po prosazování progresivní politiky v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Překládá nejlepší zahraniční metodiky, přináší je přímo do tříd a podporuje vytváření bezpečného prostředí na školách i resilienci samotných dětí. Její práce je inspirací nejen na poli začleňování.

Více na https://www.societyforall.cz/

META, o. p. s.

Organizace pomáhá rodičům s migrační zkušeností a jejich dětem orientovat se v českém školství a v začlenění do společnosti. Nabízí kurzy češtiny jako druhého (cizího) jazyka pro děti i dospělé. Pedagogům a školám poskytuje poradenství ve vzdělávání dětí, které nemají žádnou či mají nedostatečnou znalost češtiny. Nabízí semináře, metodickou podporu a materiály do výuky. Prostřednictvím aktivit pro veřejnost podporuje otevřený dialog a porozumění mezi lidmi s migrační zkušeností a většinovou společností.

Více na https://meta-ops.eu/

Cirqueon

Je úplně jedno, kdo běhá nebo šplhá nejrychleji, kdo je pružnější, kdo umí lepší kotoul, kdo dává góly nebo kdo všechno vychytá. V cirkuse se nedá vyhrát, ale zúčastnit se může každý! Přesně tak zní motto projektu Cirqueon nezvaného Tělo CIRK, který nabízí školám 90minutovou alternativní hodinu tělocviku právě skrze techniky nového cirkusu.

Více na www.cirqueon.cz

Člověk v tísni

Varianty jsou od roku 2001 jedním ze vzdělávacích programů Člověka v tísni. Vizí je škola otevřená všem dětem, která vede žáky a studenty k porozumění souvislostem, globální odpovědnosti a respektu k druhým. Hodnoty, z kterých se při práci v programu vychází, je úcta, odpovědnost, svoboda, partnerství a důvěra v potenciál každého žáka.

Více na www.clovekvtisni.cz

Nadace RSJ

Nadace RSJ usiluje o to, aby přemýšlivé, nadané děti vyrůstaly v prostředí, které jim dává prostor, pochopení, oporu a inspiraci v jejich celkovém osobnostním, intelektuálním a kulturním rozvoji. Chce, aby se uměly vyrovnávat s problémy a v krizi nacházely pomoc. Proto podporuje systémovou změnu v přístupu k nadaným, vzdělávání a duševní zdraví dětí a mládeže. Nadace RSJ je spoluzakladatelem nově vznikajícího Národního centra podpory nadání a již 10 let provází organizace, které se angažují v rozvoji nadání, ve vzdělávání a v oblasti duševního zdraví, například Dítě badatel, Nevypusť duši, Učitel naživo či v minulosti Centrum pro talentovanou mládež. Věnuje se také osvětě o problematice přemýšlivých dětí a nyní rozvíjí iniciativu Přemýšlivec, která staví na autentických zkušenostech a svědectvích nadaných.

Více na www.rsj.com

Měníme osnovy

V českých školách začíná velká změna. Právě probíhá revize vzdělávacího programu. Dnešní svět se stále rychle mění a my chceme, aby na to naše děti byly připravené a aby v tomto světě dokázaly být šťastné. Dětem na základních školách ubývá šprtání letopočtů a láčkovců bez širšího kontextu. Naopak získávají větší prostor pro rozvíjení dovedností, které jim pomohou zorientovat a uplatnit se v dnešním dynamickém světě. Naučí se lépe pracovat s informacemi, řešit problémy, orientovat se ve svých emocích nebo pečovat o své okolí a myslet na budoucnost svou i naší planety.

Více na menimeosnovy.cz

Partnerství pro vzdělávání 2030+ a wellbeing ve škole

Partnerství 2030+ usiluje o zlepšení učení a wellbeingu dětí a snižování nerovností v českých školách. Wellbeing je stav, ve kterém můžeme v podporujícím a podnětném prostředí plně rozvíjet svůj fyzický, kognitivní, emocionální, sociální a duchovní potenciál a žít spolu s ostatními plnohodnotný a spokojený život. Do týdne pro wellbeing na školách, který probíhá od 13. do 20. února, se zapojilo více než 60 organizací v České republice.

Více na www.wellbeingveskole.cz

Darujeme kroužky dětem

Projekt „Darujeme kroužky dětem“ poskytuje finanční podporu pomocí voucherů rodinám, které by si kroužky pro své děti jinak nemohly z finančních důvodů dovolit. Projekt je určen pro děti ve věku 3–18 let z řad českých rodin i z rodin ukrajinských uprchlíků. Rodiče mohou na digitální platformě Aktivní město (www.aktivnimesto.cz ) požádat o finanční podporu až 2 000 Kč na každé dítě na jedno pololetí. Finanční prostředky jsou distribuovány prostřednictvím voucherů, které se následně uplatňují u zapojených poskytovatelů služeb, realizátorů kroužků a mimoškolních aktivit. V prvním pololetí tohoto školního roku bylo díky projektu, který iniciovala Česká rada dětí a mládeže, podpořeno již 3 620 dětí, z toho byla jedna třetina dětí ukrajinských uprchlíků.

Více na www.darujemekrouzky.cz

Centrum pro integraci cizinců

Centrum nabízí pomoc v procesu integrace do české společnosti prostřednictvím sociálních služeb, vzdělávacích i dalších aktivit. Posláním je ovlivňovat společenské prostředí tak, aby bylo pro imigranty přístupnější, spravedlivější a více podporovalo jejich společenskou participaci a integraci.

Více na www.cicops.cz

Ukrajinská infolinka

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s UNICEF provozuje i tento školní rok telefonní linku na pomoc ukrajinským rodinám. Telefonní číslo (+420) 234 812 345 slouží pro dotazy veřejnosti, které souvisejí se vzděláváním ukrajinských dětí na českých školách. Na dotazy odpovídají proškolené operátorky, které hovoří jak českým, tak ukrajinským jazykem. Více na www.edu.cz Více na inbaze.cz I n Báze Posláním InBáze je pomáhat migrantkám, migrantům a jejich rodinám v životě v České republice skrze bezpečný a otevřený prostor k vzájemnému poznávání a porozumění mezi českými občany a lidmi jiných národností a kultur.

Více na https://www.edu.cz/ukrajina/