Ředitele v rámci studia propojujeme s jejich kolegy z regionu

Květen 13, 2024
Libor Hruška
Kvalifikační studium Ředitel manažer nabízí NPI ČR ve všech krajských městech. Kurz představuje manažerka Tereza Halouzková. O jaká témata mají začínající ředitelé a ředitelky největší zájem? A jak hodnotí možnost zúčastnit se stáží ve školách a školských zařízeních, které vedou jejich zkušenější kolegové?

Tereza Halouzková (c) David Háva

Jak dlouhou má Ředitel manažer tradici?

Nabízíme ho už nějakých deset let a za tu dobu jím prošly nižší tisíce účastníků a účastnic. Například za rok 2022/2023 jsme měli 268 absolventů v rámci celého Česka.

Kdo se do programu obvykle hlásí?

Profesně se často jedná o zástupce ředitele nebo nově nastupující ředitele a ředitelky s konkurzním doporučením od zřizovatele nebo od České školní inspekce. Sami účastníci v takovém případě někdy považují studium za nepříliš nutné, zvláště, jedná-li se o osoby, které se již ve vedení školy pohybovaly, ale po jeho absolvování naprostá většina tento názor mění. Díky nám získají základní vhled do problematiky řízení školy, a vytvoří si navíc kontaktní skupinu kolegů pro další spolupráci a sdílení zkušeností.

Co konkrétně si osvojí?

Obsahem studia jsou základní znalosti a dovednosti z oblasti pracovního práva, školských právních předpisů, finančního řízení školy nebo plánování, ale také oblast sebeřízení a seberozvoje. Praxe ukázala, že tyto znalosti a dovednosti pedagog nově jmenovaný do funkce ředitele většinou nemá, protože na pedagogických fakultách se téma neprobírá příliš do hloubky. Kvalitní řízení školy je přitom hlavním předpokladem pro její fungování. Program Ředitel manažer je zjednodušeně řečeno takovou první pomocí a zároveň východiskem pro následný celoživotní rozvoj ředitelů a ředitelek.

Pojďte studovat s námi

Podrobnosti o studiu Ředitel manažer naleznete na specializovaném webu Vedeme školu.

Další vzdělávání

Co dalšího nabízíme ředitelům, ředitelkám a všem zájemcům o pedagogický leadership.

Časová dotace ročního programu je 135 hodin. Vše musí člověk absolvovat prezenčně?

Ne, na prezenční vzdělávání připadá pouze 84 hodin, zbytek času je vyhrazen pro e-learning a stáže ve školách a školských zařízeních. Účastníci nemusí cestovat nikam daleko, protože kurzy se otevírají na krajských pracovištích NPI ČR po celém Česku. A i školy, kam posluchači vyrážejí na praxe, jsou přímo z daného regionu. To je podle účastníků jedním z hlavních benefitů programu. Oceňují také možnost potkávat se se zkušenějšími kolegy, ptát se jich a rozebírat s nimi konkrétní příklady situací, s nimiž se v nové pozici setkávají. Tyto vztahy mohou být cenné pro sdílení postupů a inspirací, které mohou následně účastníci přenést do své vlastní praxe.

Odpovídá místo stáže stupni školy, na němž účastník působí?

Ano, máme poměrně hustou síť „stážových“ škol a snažíme se vyhovět kaž­ dému účastníkovi kurzu. Je podstatné, aby ředitelé a ředitelky mateřinek, základních nebo středních škol absolvovali stáž tam, kde jim to přinese největší užitek, tedy ve stejném typu školy.

Liší se kurzy kraj od kraje?

Základ musí být všude stejný, vzdělávací kurz se řídí schválenou akreditací, ale nějaká ta regionální specifika vždy přirozeně vyplavou. Stejně tak jako se do kurzů promítnou i osobnosti jednotlivých lektorů.

O jaká témata mají zástupci a začínající ředitelé největší zájem?

Jsou to například financování škol a školství, digitalizace, komunikace s problémovými rodiči, organizace času a práce, pracovněprávní vztahy nebo základy leadershipu. Jak už jsem říkala, jsou to často pracovníci, kteří se ocitli ve zcela jiné roli, než na jakou byli doposud ve školství zvyklí. Zajímá je, jak si nově nastavit vztahy s kolegy a jaké první kroky ve funkci udělat. A vždycky se objeví také nějaká aktuální poptávka – během covidové pandemie to bylo téma distanční výuky a komunikace, nyní je to umělá inteligence a její využití ve školách. Vždy se to operativně snažíme do obsahu studia alespoň trochu propsat a připravujeme na to i naše lektory.

Zmínila jste, že má být absolvování kvalifikačního studia Ředitel manažer odrazovým můstkem k dalšímu vzdělávání. Kam pokračovat dál? Nabízel by se dvouletý kurz Lídr školy…

Kurzy Ředitel manažer i Lídr školy se částečně obsahově překrývají. Nelze říct, že Lídr je „nástavbou“ Ředitele manažera, protože ten základ je velmi podobný. Pro účastníky by tak byla řada informací duplicitních. Navíc, pokud zájemce preferuje absolvovat studium v určitém kraji, tak Lídra zatím nabízíme pouze v Praze. Prozradím ale, že nyní plánujeme vytvořit kratší samostatný kurz, ve kterém by si ředitelé mohli osvojit základy pedagogického leadershipu, což by mělo fungovat řekněme jako nástavba na program Ředitel manažer. Logické by bylo, aby se rovněž konal na všech našich krajských pracovištích, ale tyto podrobnosti ještě nejsou vyřešené, jsme na úplném začátku. Mnoho dalších vzdělávaček a podpůrných nástrojů a materiálů pro ředitele vzniklo také v rámci samostatných – nyní již ukončených – projektů, jako byly například Strategické řízení a plánování ve školách a v územích (SRP), Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO) či Metodická podpora akčního plánování (P­-AP). Některé z nich letos chceme zakomponovat do našeho celkového portfolia. Z těchto plánovaných programů s větší časovou dotací bych kromě leadershipu zmínila i kurz mentoringu a průvodce strategickým a akčním plánováním. Tyto kurzy budou součástí nabídky NPI ČR.

A pak jsou tu ještě webináře nebo semináře, které zaberou jen pár hodin…

Ano, v nabídce NPI ČR zájemci každý rok najdou stovky vzdělávacích programů, které jsou buď určeny přímo ředitelům, nebo pokrývají témata, o nichž by mělo mít vedení školy alespoň přehled. A to jsou svým způsobem všechna (smích). Práce ředitelů a ředitelek je nesmírně obsáhlá a proměnlivá, takže celoživotní vzdělávání vždy bude její neodmyslitelnou součástí, kterou chceme rozvíjet a podporovat.

Tereza Halouzková

Absolvovala magisterské studium v oboru mezinárodní vztahy a evropská studia a postgraduální manažerský program Management a Leadership na Cambridge Business School. Do NPI ČR nastoupila v roce 2012. Pracovala v Oddělení pro další vzdělávání a uznávání a měla na starosti celou řadu projektů včetně těch mezinárodních. Od roku 2015 působila jako organizační manažerka systémového projektu Podpora krajského akčního plánování, kde vedla tým odborných garantů v krajích a koordinovala organizační a procesní stránku projektu. Od roku 2020 je vedoucí projektové kanceláře pro projekty financované z ­evropských fondů. Projekt Ředitel manažer má ve své gesci od září 2023, kdy nastoupila do Oddělení podpory vedení škol.