Propojujeme vzdělávací komunity

Únor 7, 2024
Markéta Beková
Učitelé i ředitelé stojí o stáže na jiných školách, které jim umožní nahlédnout pod pokličku, říká koordinátorka krajských pracovišť NPI ČR Bohumila Kobrlová. Jak se krajská pracoviště stávají vzdělávacími huby? A kdy může učitel či ředitel zažít aha moment?

Bohumila Kobrlová (c) Jakub Yellen

Jaká byla vaše cesta do NPI ČR?
Po devatenácti letech na základní škole, kde jsem první čtyři roky působila jako učitelka a následně jsem patnáct let byla součástí vedení, jsem najednou měla pocit, že nastal jakýsi pomyslný milník a je potřeba udělat další krok. Vzhledem k předchozím zkušenostem ve škole i z mimoškolních aktivit jsem nechtěla zůstat pouze na jedné škole. Chtěla jsem pomáhat a předávat své zkušenosti i pedagogům ostatních škol. To byl důvod, proč jsem se rozhodla začít pracovat v Národním pedagogickém institutu ČR.

Jaká je v něm vaše role?
V NPI ČR jsem na pozici vedoucí krajského pracoviště v Jihlavě a zároveň koordinuji činnost všech krajských pra covišť. Zpočátku jsem si představovala, že budu mít prostor pracovat v terénu. Ale přiznávám, že na to vzhledem k mé agendě nemám tolik času. Svoji roli nyní vidím v koordinování krajských pracovišť, v podpoře skvělých lidí, kteří tvoří tým krajského pracoviště v Jihlavě, a v síťování partnerů působících ve vzdělávání v rámci našeho kraje. Také se věnuji začínajícím ředitelům v rámci kvalifikačního studia a koordinuji aktivity k podpoře nadání.

Koho máte na krajském pracovišti v týmu a jaké služby poskytujete v regionu?
Z hlediska skladby je tým velice pestrý. Mezi kolegy jsou bývalí pedagogové, poradenští či sociální pracovníci. Spojuje nás to, že jsme srdcaři, máme kvalitu vzdělávání na prvním místě a velmi dobře známe požadavky i specifika regionu. Myslím, že právě to je důvod, proč se nám daří dobře komunikovat a navazovat spolupráci se školami v regionu. Pedagogům i dalším zájemcům poskytujeme kvalitní vzdělávací, rozvojové a konzultační služby.

Krajská pracoviště NPI ČR

Kontakty a další informace.

Další vzdělávání

Vyberte si z naší vzdělávací nabídky.

Jednou z misí krajských pracovišť je stát se vzdělávacím hubem regionu, jak se vám daří ji naplňovat?
Snažíme se pro školy i účastníky našich akcí vytvářet příjemné prostředí, a hlavně vytvářet příležitosti pro setkávání, vzájemné učení a síťování. Ne všechny služby, které školy potřebují, máme v našem portfoliu. Proto považuji za velice přínosné, když víme, co která organizace v kraji v oblasti vzdělávání poskytuje, a můžeme ji pak školám doporučit.

Jak školám pomáháte zvládat výzvy, které přináší práce s heterogenním kolektivem?
Krajská pracoviště poskytují pedagogickým pracovníkům i dalším zájemcům rozsáhlou podporu v mnoha tematických oblastech. Práce s heterogenním kolektivem je jednou z nich. Na každém pracovišti působí koordinátor podpory nadání, který organizuje nejen vzdělávání v této oblasti, ale také setkávání krajské koordinační skupiny, kulaté stoly či jezdí přímo do škol, kde pomáhá nastavovat systém podpory nadání. Pomáháme při začleňování dětí/žáků cizinců, zajišťujeme tlumočnické služby, adaptační koordinátory. Nabízíme školám zajímavé vzdělávací semináře, webináře i metodické materiály. Mezi ty aktuální patří seminář Práce s heterogenní třídou v ZŠ, který navazuje na publikaci Desatero úspěšné práce s heterogenní třídou a Spolupáce asistenta pedagoga a učitele.

Řada aktivit na krajských pracovištích nevychází pouze z kmenové činnosti NPI ČR, ale také z různých projektů, mohla byste některé přiblížit?
Za pozornost určitě stojí projekt PROP (Podpora rovných příležitostí, pozn. red.), který vede kolega Tomáš Machalík. V každém kraji působí konzultanti, kteří jezdí do vybraných škol a pomáhají jim s výběrem aktivit, jež přispějí ke snížení rostoucích nerovností ve vzdělávání. Aktuální je projekt, který pomáhá školám se začleňováním dětí, žáků i studentů s odlišným mateřským jazykem a s jehož realizací jsme začali v návaznosti na válečný konflikt na Ukrajině. V rámci tohoto projektu – UNICEF Ukrajina – navštěvujeme školy, vytváříme metodické materiály, realizujeme vzdělávací programy se zaměřením na trauma, pedagogickou diagnostiku, adaptaci dětí na MŠ, prevenci školního neúspěchu a rizikové chování. Od pedagogů máme velmi hezkou zpětnou vazbu, kdy nám potvrzují, že aktivity primárně určené pro děti s odlišným mateřským jazykem pomáhají vlastně celým třídním kolektivům. S modernizací vzdělávání nám pomáhá projekt IPs Kurikulum. O něm psal v předchozím čísle kolega Jiří Nekola. Posledním projektem, o kterém bych se ráda zmínila, je projekt realizovaný v rámci kmenové činnosti. Jedná se o spolupráci NPI ČR a ČŠI. Tento projekt začínal pilotáží ve třech krajích a nyní je realizován ve všech krajích, proto dostal název Pilot 14. V současné době bude pilotáž ukončena a chystáme několik novinek, jejichž součástí bude i nový název a web. Jak jsem uvedla, princip projektu spočívá ve spolupráci NPI ČR a České školní inspekce, kdy společnými silami identifikujeme školy, které potřebují pomoci. Poté jim nabídneme, jak konkrétně dojít ke zlepšení, snažíme se školy nasměrovat. Vytvoříme individualizovaný balíček podpory, jsme v úzkém kontaktu s vedením školy a umíme zajistit i stáže, mentoring či koučink se zkušeným ředitelem. Všechno toto pomáhá školám, aby se vyrovnaly s velkou mírou heterogenity.

O co mají školy největší zájem?
Vždy to bývá téma, které rezonuje školským prostředím i médii. V současné době školy požadují pomoc s „malou revizí RVP“. S tím školám pomáhají kolegové z projektu Podpora škol v rámci digitalizace a krajští koordinátoři ICT. Jde o komplexní podporu školám a pedagogickým pracovníkům v oblasti rozvoje digitálních kompetencí učitelů i žáků a jejich informatického myšlení. Dále je zajímá, jak pracovat s dětmi a žáky s odlišným mateřským jazykem. Společné vzdělávání je pro školy pořád velké téma a mnoho učitelů se snaží stále nacházet způsob, jak pracovat s heterogenním kolektivem, aby každý žák mohl maximálně rozvíjet svůj potenciál. A v poslední době evidujeme zvýšený zájem o téma mimořádně nadaného dítěte/žáka v kombinaci s poruchou autistického spektra, protože tzv. dvojí výjimečnost je pro učitele velmi náročná.

Zmínila jste i možnost stáží na školách, jak to funguje?
Stáže jsou velmi oblíbené, probíhají v menších skupinkách a nechybí v nich prostor pro dotazy. Organizujeme je napříč agendami NPI ČR. Učitelé i ředitelé vítají možnost nahlédnout pod pokličku jiných škol. A mnohdy vznikne ujištění, že postupují na své škole správně, a někdy přijde aha moment a zjištění, že se dá něco dělat úplně jinak. Obojí je cenné, dochází tím k vzájemnému učení i propojování komunit.

Bohumila Kobrlová

Vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, obory pedagogika a učitelství pro střední školy se zaměřením na pedagogické poradenství. Dále vystudovala speciální pedagogiku se zaměřením na etopedii a učitelství pro 1.  stupeň ZŠ. Působila jako učitelka a zástupkyně ředitele na základní a mateřské škole, koordinátorka ŠVP, metodička prevence, konzultantka pro individuální vzdělávání a péči o nadané. Dále zastávala roli odborné konzultantky pro společné vzdělávání MAP Pelhřimov. Od roku 2021 působí v NPI ČR.