Práce ředitele? Nikdy nekončící cesta

Květen 22, 2024

Ředitel/ka je dynamická osobnost, která je stále na cestě. Má rozsáhlé životní zkušenosti, které ho/ji formovaly pro vedoucí pozici, má vizi a pracuje na jejím naplňování. Zná svoji roli v nastavení vzdělávání, přesně chápe, co je RVP a jaké možnosti dává k tvorbě ŠVP. Je schopen/schopna dlouhodobého plánování, ale umí flexibilně reagovat na akutní potřeby. Zná školu a její kontext, usiluje o spolupráci a zapojení do okolního života. Definuje priority a je manažerem/manažerkou, který/á podporuje rozvoj a řídí změnu. Řídí školu inkluzivně, buduje sebevědomí, pracuje s respektem a oceněním práce každého ve škole, věnuje čas a energii péči o vztahy. Umí jednat s lidmi a rozvíjet jejich potenciál. Jeho/její digitální stopa ukazuje na pozitivní charakter, zájem o lidi a obor. Využívá on-line nástroje a sociální sítě k propagaci školy a síťování, zná silné stránky školy a staví na nich. Začínal/a jako učitel/ka a stále učí. Soustavné vzdělávání a rozvoj charakterových vlastností vnímá jako přirozenou potřebu, není orientován/a pouze na vzdělávání svěřených žáků. Kromě toho má vlastní zájmy a volný čas si umí organizovat, pečuje o svůj wellbeing. Má zahraniční zkušenosti a hovoří cizími jazyky. Zajímá se o zahraniční systémy, rád/a se nechá inspirovat a navrhuje inovace. Je aktivní a buduje komunitní rozměr školy, pocit sounáležitosti a hrdosti. Má zkušenost s dobrovolnictvím, umí být nezištný/á a prospěšný/á. Ve vztahu ke zřizovateli a rodičům žáků má jejich plnou důvěru a podporu.

Tomáš Zatloukal

ústřední školní inspektor