Kvalitně zpracované RVP jsou jen první krok

Srpen 31, 2023
Veronika Lucká Loosová
Co je potřeba udělat pro to, aby nové rámcové vzdělávací programy nezůstaly jenom na papíře? „Musíme věnovat dostatek energie také na přípravu modelových školních vzdělávacích programů a další podporu škol,“ říká Matěj Bulant z NPI ČR.

Práce na nových RVP je ostře sledovaným procesem. K čemu vede? Co by měla změna RVP přinést?

Já chápu proměnu kurikula tak, že RVP jsou jenom první fáze toho, co nás čeká, dokumentem RVP pouze začíná velmi dlouhý proces. Víme i ze zkušeností z jiných zemí, že to není ani o půl roku, ani o dvou, ale je třeba pět deset let, než ke skutečné proměně českého školství a vzdělávání dojde. 

Jaká je role NPI ČR v celém procesu přípravy? 

Zadavatelem je ministerstvo školství, zadání proběhlo v podobě vytyčení hlavních směrů. MŠMT tak reagovalo na současnou společenskou objednávku. Dnešní svět se potýká s výzvami, jako jsou sociální a ekonomická nerovnost, změna klimatu, technologická revoluce a další. Řešení těchto výzev vyžaduje zaměřit se ve vzdělávání především na utváření a rozvoj klíčových kompetencí a základních gramotností, které umožní žákům vyrovnat se s nejistotou a obstát v podmínkách měnícího se světa. Tato společenská objednávka se má promítnout do strategického dokumentu, protože to, co budeme děti učit a co chceme, aby věděly a uměly, to je primárně celospolečenská záležitost. V rámci tvorby RVP musíme dojít ke konsenzu na tom, že máme nějaké základní hodnoty, že máme představu, jak má společnost za deset let nejen vypadat, ale i jakým způsobem bude své hodnoty naplňovat. Na NPI ČR je, aby připravil potřebné kurikulární dokumenty a podporu směrem ke školám. Máme zajistit, že vzniknou akceptované rámcové vzdělávací programy, které budou sloužit pro následné rozpracování do školních vzdělávacích programů. Jsou to zastřešující dokumenty, které mají nějaký normativní charakter, ale ty samy o sobě nezajistí, že se ve školách nějaká změna stane. Naší povinností je pak především poskytnout školám těsnou i přímou podporu, aby se mohly dobře připravit. 

Jak velké budou změny oproti stávajícím RVP? 

Smyslem nových RVP není vše přestavět a pozměnit, ale spíše zdůraznit a posílit některé aspekty, které jsou již součástí současných RVP.  

Matěj Bulant (c) Pavlína Baudyšová

Matěj Bulant absolvoval Pedagogickou fakultu UJEP v Ústí nad Labem a Filozofickou fakultu UK. Působil jako manažer několika projektů v oblasti vzdělávání. V NPI ČR zastává funkci ředitele Odboru kurikulum odborného vzdělávání, kariérového poradenství a dalšího vzdělávání. Od srpna 2023 je garantem tématu revizí RVP a koordinuje tvorbu všech revizí RVP.

Myslím si, že i to byl problém předchozí reformy, hodně jsme proměňovali a inovovali a pak jsme strávili strašně času tím, že jsme museli učitelům, pedagogům vysvětlovat. Tahle práce už je za námi. Pokud chceme, aby nyní učitelé začali přemýšlet nově, nově tvořit své rámcové vzdělávací programy, neměli bychom v zásadních prvcích kurikula, jako je například terminologie, nic měnit. Spíše zdůrazníme prvky, které už v minulém kurikulu byly, jen se teď třeba trochu promění jejich role nebo jim budeme přikládat ještě větší váhu. V současném RVP zejména propojujeme klíčové kompetence, které určují, kým má mladý člověk být, základní gramotnosti, které formulují základní předpoklady pro další učení, a průřezová témata, která představují aktuální celospolečenská témata, s očekávanými výstupy oborů oblastí, které vše detailně popisují. Posilujeme vazby mezi jednotlivými RVP, smyslem je rozvoj osobnosti žáka, který prochází vzdělávací soustavou od předškolního až po střední vzdělávání. To bude zajištěno na základě jednotného pojetí a přístupu ke konstrukci všech RVP. 

Víme, že ŠVP dost často končily „v šuplíku“, školy je plnily pouze formálně. Jak podpoříte nyní revizi RVP při jejím zavádění do škol? 

Samotný dokument RVP je pouze prvním, a ne nejdůležitějším krokem kurikulární reformy. RVP budou obsahovat pouze takové pasáže, které školu k něčemu zavazují při tvorbě školního vzdělávacího programu. Doporučení, která napomohou k naplňování dokumentu RVP, a také širší souvislosti budou součástí metodické podpory. Zmínila jste „problémy“ minulé reformy. Chceme se z nich poučit. Například mnohem více přemýšlíme nad očekávanými výstupy jednotlivých vzdělávacích oblastí. Minulým RVP bylo často vytýkáno, že obsahují velmi obecně formulované očekávané výstupy. A to vedlo k tomu, že učitelé často nevěděli nebo si nebyli jisti, jak takto obecně formulované výstupy naplňovat. Kromě přesnějších formulací jim pomůžeme i přípravou modelových školních vzdělávacích programů, které by měly školám umožnit zorientovat se v tom, co se od nich očekává. Je to vlastně ukázka toho, jak učitel zjistí, že žák dosáhl úrovně očekávaného výstupu. K dispozici budou i takzvané uzlové body vzdělávací dráhy od předškolního přes základní vzdělávání po ukončení povinného středního a dále pro maturitní vzdělávání. V těchto uzlových bodech budou moct učitelé zjistit, zda se jim daří naplňovat vzdělávací cíl nebo očekávaný výstup dané oblasti. Bude to takový referenční rámec, který umožní učitelům sledovat a hodnotit pokrok jednotlivých žáků v učení.  

Vy jste součástí týmu tvůrců RVP mimo jiné i kvůli tomu, aby byla zajištěna zmiňovaná vazba mezi jednotlivými stupni vzdělávání, že?  

Já jsem vždy primárně řešil oblast odborného školství, a právě proto vím, jak je důležitá provazba mezi jednotlivými stupni škol. Často ze středních škol zaznívá nespokojenost s tím, jak žáci přicházejí připraveni ze základních škol. Až půlrok stráví střední školy tím, že doučují žáky to, co mají umět ze základní školy. Nejde ani tak o obsahovou stránku, ale právě o kompetence, schopnost učit se atd. Podle různých mezinárodních šetření nám klesá i úroveň gramotností, zejména matematické a čtenářské. Velkým problémem je to v segmentu odborných škol s výučním listem. Musíme opravdu na základních školách upustit od kvantity, ale spíše vytvořit nový model, standard toho, co potřebujeme, aby uměli všichni žáci základních škol, tzv. společný základ. Měl by to být společensky dohodnutý standard toho, co chceme, aby děti uměly na úrovni gramotností, kompetencí a oborových konceptů a výstupů. 

Revize v digitální oblasti už běží, byla schválena v roce 2021 a základní školy podle ní povinně učí od září tohoto roku. Proč se začalo s digitálními kompetencemi a novou informatikou dříve? 

Celkově jsou dva pohledy na to, jak změnu RVP dělat. Jeden je to, co teď realizujeme, kompletní kurikulární proměna. Ten druhý pohled je, že nemusíme dělat kompletní změnu najednou, ale naopak po jednotlivých segmentech systému, které jsou lépe připraveny. Máme obory, které jsou konzervativnější, a jsou takové, jež si o změnu vyloženě říkají. V digitální oblasti byla společenská poptávka opravdu velká, a to i ze strany Metodická podpora nabídne nástroje, které podpoří školní týmy i jednotlivé učitele při cestě k rozvoji žáků, a bude zahrnovat: učitelů. My v NPI ČR měli vymyslet formu. Myslím, že se nám povedlo dostat do škol dostatečnou podporu a pomoc. U toho prvního přístupu je situace trochu jiná, školy se nepotýkají s jasně uceleným tématem, které je pro ně relativně nové jako ve zmíněné digitální oblasti. Tady po nich chceme změnu myšlení, přístupu k učení, chceme, aby přemýšlely dopředu, aby nepřipravovaly žáky pouze pro život teď a tady, ale myslely na budoucnost. A to je samozřejmě změna daleko komplexnější a těžší, ale věřím, že se nám společně povede.

Metodická podpora


Metodická podpora nabídne nástroje, které podpoří školní týmy i jednotlivé učitele při cestě k rozvoji žáků, a bude zahrnovat:
Více informací

Podpora školních týmů

Poskytneme cílenou podporu školních týmů v oblasti tvorby nebo úprav školních vzdělávacích programů.

Online učební materiály

Připravíme zdroje učebních materiálů dostupných online. Vypracujeme metodiky pro učitele a také pracovní listy pro žáky.

Spolupráce s nakladateli učebnic


Budeme úzce spolupracovat s nakladateli učebnic, aby byl obsah učebnic v souladu s novými vzdělávacími směry a požadavky.

Informační systémy pro
kurikulum

Vznikne moderní informační systém pro práci s RVP. Tento systém bude mít těsnou návaznost na další informační systém, určený pro tvorbu školních vzdělávacích programů, který vznikne modernizací stávajícího InspIS.

Soulad kurikula a zkoušek

Je klíčové, aby byl obsah vzdělávání
v souladu s tím, co je očekáváno
od žáků. Vytvoříme ověřovací úlohy
a postupy pro zpětnou vazbu
školám. Ty vzniknou ve spolupráci
organizací NPI ČR, CERMAT, ČŠI,
kterou bude přímo koordinovat
MŠMT.

Modelové školní vzdělávací
programy

Vytvoříme modelové školní vzdělávací
programy, které mají sloužit jako vzor a inspirace pro jednotlivé školy.

Informační kampaň

Aby byla veřejnost dobře informována o všech těchto novinkách a změnách, plánujeme rozsáhlou informační kampaň pro odbornou i širokou veřejnost „Měníme osnovy“.